Ako nakupovať?

Ako nakupovať?

Home / Ako nakupovať?

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ fyzická osoba (FO), ktorý si vybral a zaplatil za služby alebo za tovar na internetovej stránke www.420ledgrowlighting.sk, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúcim sa rozumie aj spotrebiteľ právnická osoba PO, ktorá nekoná v rámci svojho predmetu podnikania.

Spôsobilým Kupujúcim podľa týchto VOP je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok veku, ktorá je spôsobilá na právne úkony, pričom túto skutočnosť je povinný Kupujúci potvrdiť pri vstupe na stránku. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena a priezviska, resp. obchodného mena PO, oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje, že objednávkový formulár obsahuje úplné a pravdivé skutočnosti (napr. adresa doručenia, prípadne iné kontaktné údaje). Za úplnosť a správnosť údajov zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci. Údaje sú Predávajúcim považované za úplné a pravdivé.
Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu predaja objednaného tovaru z internetovej stránky www.420ledgrowlighting.sk. Objednávka je záväzná. V rámci Registračného formulára Kupujúci vyplní požadované údaje (položky označené ako povinné), je však oprávnený vyplniť aj údaje dobrovoľné (napr. fakturačná adresa).

Kupujúci má povinnosť riadne sa oboznámiť s VOP a potvrdiť pred odoslaním objednávky Produktov, že sa týmito VOP porozumel v plnom rozsahu a súhlasí s nimi. Kupujúci sa zaväzuje tieto VOP v plnom rozsahu dodržiavať.

Po kompletizácii objednávky Produktov, kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ odošle danú objednávku Produktov Prevádzkovateľovi na vybavenie.

Údaje vyplnené v rámci objednávky Produktov (najmä údaje o objednávaných Produktoch, ich počte, zvolenom spôsobe dopravy a platby, údaje vyplnené do Objednávkového formulára) sú Predávajúcim považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne, pričom za tieto ich vlastnosti zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci. Ak ktokoľvek uskutoční objednávku Produktov a/alebo iné konanie (napr. editáciu objednávky) s použitím údajov Kupujúceho, má sa za to, že ide o konanie Kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Kupujúcemu.

Po doručení objednávky Produktov Predávajúcemu sa na stránkach Obchodu zobrazí informácia o úspešnom doručení objednávky Predávajúcemu, o čísle objednávky ako aj o zaslaní Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára a Kupujúcemu je na túto e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu objednávky (ďalej aj „Potvrdzujúci e-mail“).

Doručením objednávky Produktov Predávajúcemu prostredníctvom doručenia Potvrdzujúceho e-mailu (potvrdzujúceho prijatie danej objednávky Produktov) Kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vo vzťahu k Produktom, ktoré sú predmetom danej objednávky a Potvrdzujúceho e-mailu, medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“). Okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy je teda okamih doručenia Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára. V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára.

Objednávku Produktov, ktorá bola doručená Predávajúcemu a týmto potvrdená Potvrdzujúcim e-mailom doručeným Kupujúcemu (ďalej len „Prijatá objednávka“), môže Kupujúci zrušiť (stornovať) prostredníctvom stránok Obchodu. Prijatú objednávku možno zrušiť (stornovať) najneskôr do okamihu odovzdania príslušnej objednávky Produktov do distribučného centra (na jej dopravu). Po odovzdaní objednávky Produktov do distribučného centra už danú objednávku nie je možné stornovať. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP.

Ak pred zrušením objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Predávajúci do 14 dní odo dňa zrušenia objednávky vyplatí Kupujúcemu všetky platby ním poskytnuté na úhradu príslušnej objednávky Produktov. Kupujúci sa pritom zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie povinnosti Predávajúceho podľa tohto odseku VOP, najmä poskytnúť mu údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Predávajúci vrátiť príslušnú čiastku (nakoľko v dôsledku úhrady objednávky Produktov prostredníctvom niektorých platobných mechanizmov Predávajúci nemusí disponovať nevyhnutnými údajmi o bankovom účte Objednávateľa).

Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky, a to najmä e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v príslušnom Objednávkovom formulári alebo telefonicky.

Predávajúci je oprávnený do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy odmietnuť objednávku Produktov, prijatím ktorej došlo k uzavretiu danej Kúpnej zmluvy, najmä z dôvodu nedostupnosti objednaných Produktov, odôvodnenej pochybnosti Predávajúceho o úplnosti, správnosti, pravdivosti a/alebo aktuálnosti údajov vyplnených v rámci objednávky, neposkytnutia dodatočného potvrdenia Prijatej objednávky Kupujúcim ako aj z iných dôvodov bez obmedzenia, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávku možno odmietnuť v plnom rozsahu alebo čiastočne Odmietnutie objednávky musí byť Kupujúcemu oznámené v lehote podľa prvej vety tohto bodu VOP (t. j. do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy), a to e-mailom doručeným na e-mailovú adresu Objednávateľa.

Ak pred odmietnutím objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Predávajúci postupuje v zmysle týchto VOP.

Zrušenie (stornovanie) objednávky podľ týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom. Odmietnutie objednávky podľa týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Registrácia

Kupujúci sa môže zaregistrovať na stránke Obchodu, a to vyplnením a uložením elektronického registračného formulára umiestneného na internetovej stránke www.420ledgrowlighting.sk
V rámci Registračného formulára Kupujúci vyplní požadované údaje (t. j. položky označené v rámci Registračného formulára ako povinné) a je oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje. Všetky vypĺňané údaje (tak povinné, ako aj nepovinné údaje, ktoré sa Objednávateľ rozhodol vyplniť) vyplní Kupujúci úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci. Tieto údaje sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

V rámci registrácie na stránke Obchodu je Kupujúci povinný riadne sa oboznámiť s týmito VOP a vyplnením príslušného okienka nachádzajúceho sa v Registračnom formulári potvrdiť, že pred registráciou na stránke Obchodu sa riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Z dôvodu, že VOP sa počas trvania registrácie Kupujúceho na stránke Obchodu môžu zmeniť, Kupujúci sa oboznámi s aktuálnym znením VOP pri každej uskutočňovanej objednávke Produktov.

Bez zbytočného odkladu po registrácii Kupujúceho na stránke Obchodu (t. j. po jej úspešnom ukončení) Predávajúci na základe údajov vyplnených Kupujúcim v rámci Registračného formulára vytvorí Kupujúcemu jeho užívateľské konto (ďalej aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto Kupujúceho umiestnené na stránkach Obchodu, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, najmä prezeranie, výber a objednávanie Produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom. Pokiaľ sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta Kupujúceho s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku Produktov), má sa za to, že ide o konanie Kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Kupujúcemu.

Na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa však nevyžaduje registrácia na internetových stránkach Obchodu a Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú aj bez predchádzajúcej registrácie Kupujúceho.

Predávajúci

Predávajúci zabezpečuje v rámci prevádzky Obchodu internetový výdaj produktov na území Slovenskej republiky na základne elektronického formuláru objednávky uverejneného na internetovej stránke Obchodu. Internetový výdaj Produktov zahŕňa zverejnenie informácii o internetovom výdaji, objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky, registrácii elektronickej objednávky, balenie a expedíciu zásielky, zabezpečenie jej prepravy, a taktiež prevzatie zásielky Kupujúcim a vybavenie prípadnej reklamácie zodpovedajúcim spôsobom. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávkovom formulári za dohodnutú cenu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného Tovaru zavinené Doručovateľom (prepravcom) a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za nedoručenie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať Kupujúceho o nedostupnosti objednaného Tovaru, s možnosťou zmeny obsahu objednaného Tovaru, avšak len po výslovnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.