Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Home / Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil odstúpenie od zmluvy písomne (vrátane toho aj prostriedkami elektronickej komunikácie, napr. e-mailovou správou zaslanou na adresu …) alebo na inom trvanlivom nosiči na adresu predávajúceho s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť cena za vrátený tovar pripísaná. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne, a to na adrese určenej pre osobný odber.

V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci zaslal tovar (zakúpené produkty) nepoškodený, nepoužitý a neopotrebovaný Kupujúci je povinný tovar zaslať späť prostredníctvom slovenskej pošty alebo osobne na adresu uvedenú v týchto VOP.
Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa považuje za zachovanú i v prípade, ak oznámenie o odstúpení Kupujúceho od Kúpnej zmluvy nebolo Predávajúcemu doručené v lehote podľa týchto VOP, za predpokladu, že oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Produktov.

V prípade, že bude Tovar vrátený nekompletný alebo poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, môže Predávajúci vrátenú Kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúci rozdiel.
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť poplatok/sumu spojenú s dodaním tovaru. Poštovné náklady sú poplatky spojené s dodaním tovaru a nie s objednaním tovaru, čiže nárok na vrátenie sumy vyplatených poštových nákladov nevzniká.

Predávajúci je povinný Produkty vrátené alebo odovzdané týchto VOP prevziať. Predávajúci je ďalej povinný do 14 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy v týchto VOP vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu spolu so všetkými platbami, ktoré Predávajúci prijal od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy (cena Dopravy, cena Platby), ktoré Kupujúci uhradil na základe danej Kúpnej zmluvy.
Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu predávajúceho.

Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby z Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým došlo k uskutočneniu platieb Kupujúcim. Kupujúci sa pritom zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vrátenie Kúpnej ceny a ostatných platieb Kupujúcemu podľa tohto bodu VOP, najmä v prípade potreby poskytnúť Predávajúcemu údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Predávajúci vrátiť Kúpnu cenu s ostatnými platbami. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platieb, pričom Kupujúcemu v takom prípade nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky.