Záručné podmienky

Záručné podmienky

Home / Záručné podmienky

Reklamácia a zodpovednosť za vady Produktov

Záručná doba na zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu www.420ledgrowlighting.sk je podľa § 620 Občianskeho zákonníka v trvaní 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra). Plynutie záručnej doby začína prevzatím zakúpeného tovaru Kupujúcim.

Reklamácia produktov sa uplatňuje u Predávajúceho. Reklamáciu Produktov možno uplatniť osobne alebo písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) Predávajúcemu na adresu jeho sídla, alebo elektronicky formou doručenia e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu Predávajúceho …@….sk, a to v rámci záručnej doby.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy. Subjekt určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
V rámci reklamácie je okrem iného potrebné uviesť v čom spočíva reklamovaná vada Produktu a Kupujúcim preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava Produktu, výmena Produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu).

Predávajúci reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, ak Kupujúci v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle Predávajúcim, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného Produktu na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným Produktom) a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, ak na základe vybavenia reklamácie nie je Kupujúcemu na ním v rámci reklamácie uvedenú adresu zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z Kúpnej ceny).

V prípade oprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie nedošlo k jej zamietnutiu) má Kupujúci právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho, písomne – listom odoslaným na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho hello@420ledgrowlighting.sk a to najneskôr do jedného mesiaca od vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Kupujúcemu, inak toto právo zanikne. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Kupujúcemu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnenej reklamácie, bude Kupujúcemu poskytnutá spôsobom určeným dohodou Kupujúcim a Prevádzkovateľom (napr. vyplatením príslušnej čiastky na účet určený Kupujúcim, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.).

V prípade neoprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie došlo k jej zamietnutiu) znáša náklady, ktoré v súvislosti s uplatnením danej reklamácie vznikli Kupujúcemu, v plnom rozsahu sám Kupujúci.

Doba od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Kupujúcim, sa do záručnej doby nepočíta (t.j. záručná doba neplynie). Ak dôjde k výmene reklamovaného Produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu Kupujúcim. Ak dôjde k výmene súčasti Produktu, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť Produktu záručná doba znova od prevzatia novej súčasti Produktu Kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady Produktu, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Produktov Kupujúcemu; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý Produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 12 mesačnej záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Kupujúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim. Za zjavnú vadu sa považuje vada, ktorá sa dá zistiť pri obvyklej prehliadke Prodúktu. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.